Mikania glomerata

Família: Asteraceae

Nome popular: Guaco

Texto de apoio