Baccharis coridifolia

Família:

Nome popular: Mio mio

Texto de apoio